Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Cocon bestaat momenteel uit 4 leden: 2 teamleden (juf Githe en juf Naninka)en 2 ouders (Kina Netten en Susan Verschuren).
De directie neemt deel aan de vergadering als adviseur. Op uitnodiging kan het bestuur gevraagd worden om deel te nemen aan een vergadering. Er zijn een voorzitter en een secretaris benoemd.

De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement. Dit reglement geeft onder meer aan dat een MR recht heeft op informatie en op overleg. Een MR mag het initiatief nemen om aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Daarnaast is duidelijk omschreven wanneer er sprake is van adviesrecht en van instemmingsrecht. De leden worden gekozen; teamleden door het team en de oudergeleding door de ouders via jaarlijkse verkiezingen.
In beginsel treedt een lid voor 3 jaar toe. De MR leden zijn ook aanspreekpunt voor de ouders van de school. 

Tijdens een MR-vergadering worden onder meer besproken:

  • Algemene zaken: samengaan met andere besturen, invoering van passend onderwijs,
  • agendapunten van de GMR, lokaal onderwijsbeleid van de gemeente e.d.
  • Personeelszaken: formatieplan, groepsbezetting, nascholingsplan, e.d.
  • Schoolzaken: plein, speeltoestellen, schoonmaak e.d.
  • Mededelingen vanuit het bestuur en directie
  • Verslagen van teamvergaderingen en ouderraadsvergaderingen

De MR vergadert 6 keer per jaar.

De 16 scholen van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant worden ieder door één lid van de MR (vanuit de personeelsgeleding of de oudergeleding) vertegenwoordigd in de G(emeenschappelijke)M(edezeggenschaps)Raad. Het instellen van een GMR is wettelijk geregeld.

 

Door op onderstaand logo te klikken, komt u op de website van de GMR:

Regelement

Hieronder kunt u het reglement van de MR en de GMR inzien:

Open hier het Reglement Medezeggenschapsraad (MR)
Open hier het Reglement Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)