Openbare Basisschool de Cocon   -   't Hooft 1   -   4791 KB Klundert   -   Tel: 0168-403779

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de sportdag en dergelijke niet doorgaan. Het geld wordt op diverse manieren geïnd: per bank of contant. 
Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage € 35,00 per kind. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening nummer NL12 RABO 0140.7505.25 t.n.v. Ouderraad OBS De Cocon, onder vermelding van ouderbijdrage 2018-2019 en de naam van uw kind.

Het is ook mogelijkheid om de ouderbijdrage  contant  te betalen bij juf Elly of meester Jan.

Als het niet lukt om dit bedrag in een keer te betalen, dan is betalen in termijnen ook mogelijk. Neemt u dan even contact op met Petua Kapitein of meester Jan.